Obchodní podmínky

Provozovatel internetového portálu

Název společnosti: IAESTE České republiky
Ulice a číslo popisné: Zikova 4
Město a PSČ: Praha 6, 166 36
Stát: Česká republika
IČ: 540293
DIČ: CZ 00540293

registrace Ministerstvem vnitra ČR, č.j.: VS/1-1/5554/99/r

O registraci

"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při objednávání projektů IAESTE a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasíte se zasíláním nabídkových e-mailů od IAESTE v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti."

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce. Zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese projekty@iaeste.cz.

Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany kupujícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit nejpozději 30 dní před konání projektu. V případě, že nebude objednávka zrušena do této doby, může být po objednateli požadována náhrada nákladů tímto vzniklých. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem.

Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku služeb v den realizace daného projektu. Prodávající je oprávněn nejpozději 30 dní před konáním projektu či jeho uzávěrkou měnit datum konání či jeho název. Kupující je o této změně neprodleně informován.

Způsoby úhrady

Nejpozději do 15 dní od konání projektu zašle prodávající kupujícímu fakturu/daňový doklad se splatností 14 dní. Kupující je povinnen řádně a včas sjednanou částku uhradit.

Veškeré ceny v elektronickém obchodě jsou uváděny bez DPH.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 10. 2014 do odvolání.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.